Oproject

Przegląd specjalny – ocena stanu technicznego UTB

Przegląd specjalny jest przywołany w treści Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Zgodnie z jego zapisami to użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego UTB. Dzieje się to w przypadku gdy urządzenie osiągnęło swój resurs. TUTAJ znajdą Państwo treść rozporządzenia.

Zakres przeglądu specjalnego

Przgląd specjalny suwnicy dwuhakowej

Przegląd specjalny powinien zdecydowanie różnić się od tradycyjnego przeglądu konserwacyjnego. Ocena stanu technicznego dźwignicy obejmuje szereg czynności badawczych. Zgodnie z rozporządzeniem o zakresie tego przeglądu i sposobie jego wykonania, decydują w pierwszej kolejności zapisy instrukcji obsługi urządzenia. W przypadku ich braku decyduje tzw. osoba kompetentna. Istnieją jednak wytyczne sugerujące z czym użytkownik może się mierzyć w zakresie przeglądu specjalnego.

Czynności w trakcie przeglądu specjalnego

  • Szczegółowej kontroli poddana zostaje konstrukcja dźwignicy, bo poza rozwiniętymi pomiarami geometrii, badaniu poddane zostają spawy i połączenia rozłączne oraz grubość blach konstrukcyjnych. Wszystkie dokonywane pomiary powinny zostać wykonane przez osoby posiadające właściwe kwalifikacje. Tak więc pomiary geometrii suwnicy wykonuje uprawniony geodeta. Badania magnetyczno-proszkowe spawów w miejscach wyznaczonych oraz oględziny spawów zgodnie z właściwymi normami realizuje człowiek o potwierdzonych uprawnieniami kompetencjach. Wyniki ich pracy są załącznikami do protokołu końcowego.
  • Następnie dokonuje się demontażu i szczegółowych pomiarów podzespołów każdego z mechanizmów urządzenia. Na tym etapie można spodziewać się zaleceń wykonania dodatkowych badań poszczególnych elementów mechanicznych jeśli wzbudzają podejrzenia co do swojego stanu. Przeglądowi specjalnemu podlegają też układy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne oraz wszelkie zastosowane w urządzeniu układy i rozwiązania bezpieczeństwa. Prace te obejmują również przynależne danemu mechanizmowi wyposażenie stałe.

Przeglądów mechanicznych powinien dokonać w rozumieniu Oproject co najmniej konserwator o uprawnieniach do obsługi i konserwacji danego typu dźwignicy.

  • Wyniki dokonanych pomiarów i badań podlegają ocenie przez osobę kompetentną, która u końcu procesu przeglądu specjalnego przygotowuje z niego raport.
Pomiar geodezyjny suwnicy, Oproject

Przegląd specjalny nie musi obejmować całego urządzenia i jego wszystkich mechanizmów. W zasadzie dotyczy on tych części urządzenia, które przekroczyły swój resurs. Może to być tylko konstrukcja lub jeden z mechanizmów.

Efekt przeglądu specjalnego

Protokół przeglądu specjalnego powinien zawierać:

  • załączniki w postaci protokołów z wykonanych czynności badawczych,
  • wynik oceny stanu technicznego urządzenia,
  • zalecenia remontów, napraw, wymiany podzespołów i tym podobne,
  • określenie kolejnego resursu dla urządzenia i mechanizmów do następnego badania specjalnego.

Najtrudniejszy scenariusz wyników przeglądu może oznaczać wycofanie urządzenia z eksploatacji na skutek wad konstrukcji. Jest to jednak w naszym doświadczeniu przypadek bardzo rzadko występujący.

Przegląd specjalny w wykonaniu Oproject

Ocena stanu technicznego to w zasadzie proces – łączący pracę wielu osób. Jest to dość kosztowne postępowanie, zajmujące zazwyczaj kilka dni, wymagające opracowania wyników. Dodatkowo może skutkować informacją o braku możliwości dalszej eksploatacji urządzenia. Dla Oproject zrozumiałe jest zatem negatywne nastawienie użytkowników do obowiązku wykonywania oceny stanu technicznego urządzeń. Z drugiej strony wiemy, z własnych doświadczeń, jak ważna to procedura. Stąd zachowując pełen szacunek wobec przepisów i bezpieczeństwa, a jednocześnie wiedząc jako firma – że każda złotówka się liczy, proponujemy naszym Klientom etapowe spojrzenie na przegląd specjalny.

Tak jak nie ma niezniszczalnych urządzeń – nie ma też procesu, którego nie można podzielić na mniejsze kroki.

Takie spojrzenie generuje ograniczenie kosztów przeglądu specjalnego jedynie do czynności niezbędnych na danym etapie, gdyż analiza stanu urządzenia następuje w sposób bieżący podczas przeglądu. Po zakończeniu jednego etapu, lub w jego trakcie, gdy uzyskujemy wyniki niekorzystne z punktu widzenia użytkownika – ocenę stanu technicznego możemy zakończyć. Tak aby nie generować niepotrzebnych kosztów dalszych prac, które i tak zakończyłyby się negatywną opinią. Zwracam Państwa uwagę, że końcowe zalecenie wykonania remontu urządzenia lub napraw poddane analizie finansowej wykonania – w wielu przypadkach – okazuje się być mało zachęcające i składnia użytkowników do zakupu nowych urządzeń. Wielu takich sytuacji można uniknąć prowadząc działania oceny stanu technicznego w sposób planowany, z głową i z naciskiem na zabezpieczenie interesu klienta.

Przegląd specjalny – dodatkowe możliwości

Oproject jest właściwym wyborem także w przypadku, gdy chcą Państwo wykorzystać do wykonania przeglądu specjalnego własne zasoby. To oznacza, że możemy zaplanować, nadzorować i podsumować przegląd specjalnych realizowany przez użytkownika i jego pracowników. Nasi klienci to duże firmy posiadające w swoich zespołach osoby o znacznych kompetencjach i uprawnieniach. One również mogą wykonać część badań – geodezyjne, badania połączeń konstrukcji. Po pierwsze poszerza to ich kompetencje, zwiększa motywację pozwalając się wykazać realizacją specjalnego zadania. Po drugie jednocześnie ogranicza koszty pracodawcy – użytkownika urządzenia. Ma to niejednokrotnie przełożenie na skrócenie czasu trwania przeglądu.

Pozostajemy zatem do Państwa dyspozycji osobiście, TUTAJ odnajdą Państwo nasze numery telefonów i adresy mailowe, a poniżej prosty formularz kontaktowy.