Oproject

Serwis i konserwacja suwnic

Planowany serwis i konserwację urządzeń dźwignicowych realizujemy na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. TUTAJ zamieszamy link do tekstu rozporządzenia.

Konserwacja suwnic, suwnica 100t

Zdarza się, że instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia zawiera szczególne wytyczne związane z czynnościami konserwacji suwnic i podzespołów i/lub wyznacza inne terminy tych czynności niż ww. rozporządzenie. Prosimy wtedy o informację i podjęcie zasadnych ustaleń, ponieważ instrukcja ma pierwszeństwo stosowania w takim przypadku.

Dokumentacja przeglądów i konserwacji suwnic

Każdy przeprowadzony przegląd i konserwację suwnicy odnotowujemy w dzienniku konserwacji, prowadzonym przez wykonawcę. Możemy także założyć odpowiedni dziennik dla każdego urządzenia.

Dodatkowo w Protokole przeglądu, który wyda Państwu nasz serwisant, zostaną odnotowane:

 • każdy przeprowadzony przegląd i konserwacja,
 • czas jej trwania, liczba pracowników wykonujących przegląd,
 • wyniki przeglądu i prac konserwacyjnych,
 • uwagi dotyczące stanu urządzenia,
 • zalecenia przeprowadzenia prac dodatkowych,
 • wymiany eksploatacyjnej części oraz
 • propozycje przygotowania części zamiennych jako stanu magazynowego na wypadek awarii.

Protokół ten stanowi zazwyczaj podstawę do wystawienia faktury.

Czynności wykonywane w trakcie konserwacji suwnicy

Naszą ofertą obejmujemy wykonywanie czynności konserwacyjnych:

 1. Sprawdzenie:
  • stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,
  • działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
  • działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
  • prawidłowości obsługi urządzeń.
 2. Sprawdzenie przez oględziny stanu:
  • konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych i rozłącznych,
  • toru jezdnego,
  • instalacji ochrony przeciwporażeniowej.
 3. Usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń:
  • dokręcanie śrub,
  • uzupełnienie pojedynczych śrub,
  • regulacja hamulców,
  • smarowanie i tym podobne.
 4. Bezzwłoczne powiadamianie Użytkownika o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia urządzenia z eksploatacji i dokonywanie odpowiedniego wpisu w dzienniku konserwacji.
 5. Przygotowywanie urządzeń do badań okresowych i udział w badaniach okresowych oraz doraźnych dokonywanych przez Inspektorów UDT jeśli konserwacje odbywają się na podstawie umów stałych.

Pozostałe prace – tzw. prace serwisowe, roboty dodatkowe, remonty, modernizacje, naprawy, których koszt przekracza 50zł netto i/lub nie mogą zostać przeprowadzone w czasie działań konserwacyjnych – mogą być wykonywane na podstawie odrębnej, zaakceptowanej przez Klienta kalkulacji.

Dodatkowe obowiązki Użytkowników wynikające z przywołanego rozporządzenia

UWAGA: Zwracamy Państwu uwagę na konieczność wykonywania i jednocześnie polecamy się jako wykonawca:

 • Badań i pomiarów elektrycznych (sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej, pomiar rezystancji izolacji) i sporządzania protokołów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego dla każdego urządzenia (raz do roku lub raz na dwa lata).
 • Stałego monitorowania poziomu zużycia resursu urządzenia i jego mechanizmów.

Więcej informacji uzyskają Państwo na naszej stronie w dziale Resurs TUTAJ i kategorii wpisów Resurs TUTAJ, lub kontaktując się z nami bezpośrednio: KONTAKT

Dodatkowe wsparcie Oproject dla Klientów posiadających stałe umowy konserwacji suwnic

Dawno już minęły czasy kiedy konserwacja suwnicy ograniczała się do samego przeglądu. Aktualne wymagania i nasza chęć wszechstronnej pomocy w zakresie UTB sprawiają, że zajmujemy się dla naszych stałych klientów szerokim spektrum spraw związanych z użytkowaniem urządzeń dźwignicowych, w tym:

 • Informujemy o mających znaczenie dla Zamawiającego zmianach aktualnego stanu prawnego o zasięgu ogólnopolskim w tej dziedzinie.
 • Konsultujemy i doradzamy w zakresie analiz resursu, także przy zakupie nowych suwnic.
 • Konsultujemy i doradzamy w sprawach technicznych.
 • Ściśle współpracujemy z operatorami urządzeń, celem zapewnienia zintegrowanego dozoru stanu urządzeń.
 • Wykorzystujemy we współpracy z Użytkownikami dostęp do danych urządzeń przez portal e-UDT (usprawnienie przepływu informacji, monitoring terminów odbiorów urządzeń).

Konserwacja suwnic wymaga od Użytkownika

Udostępnienia pracownikom Oproject wszelkiej posiadanej dokumentacji urządzeń i ich torów jezdnych, w każdym przypadku na prośbę serwisanta.

Stworzenia warunków umożliwiających możliwie swobodny dostęp pracowników Oproject do suwnicy. W przypadku braku podestów remontowych i/lub konieczności oględzin konstrukcji urządzeń i torowisk (raz w roku) – może być niezbędne wykorzystanie do prac podestu lub rusztowania, dysponujemy własnym rusztowaniem).

Nieodpłatnego udostępnienia pracownikom Oproject dostępu do mediów (energia elektryczna, woda itp.) niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych i remontowych.

Nastawienie na realizację zaleceń wynikających z protokołów przeglądów i konserwacji – naszym wspólnym celem jest zachowanie pełnej sprawności urządzeń i minimalizowanie ryzyka występowania awarii i ich skutków – zarówno dla Użytkownika jak i dla Oproject.

Poniżej zamieszczamy formularz kontaktowy, a jeśli wolą Państwo telefoniczną formę kontaktu zapraszamy TUTAJ.