Oproject

RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Oproject Michał Ochendowski z siedzibą w Pyskowicach (44 – 120), ul. Mickiewicza 17, NIP: 631-237-71-72, REGON: 364644698, e-mail: biuro@oproject.pl , nr tel.: 533-970-007

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane:

1. Gdy nabywają Państwo od nas towary i usługi, lub podejmują działania w celu ich nabycia (aby uzyskać ofertę, złożyć zamówienie, realizować uprawnienia związane z gwarancją, rękojmią) – przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2. Gdy dostarczają nam Państwo towary i usługi lub podejmują działania w celu zawarcia
z nami umów na dostawę towarów i umów – przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Gdy składają Państwo dokumenty aplikacyjne w związku z rekrutacją – wtedy dane przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz mogą być przetwarzane w przyszłości pod warunkiem wyrażenie przez Państwa odrębnej zgodny
w celu uwzględnienia Państwa kandydatury w kolejnych rekrutacjach.

4. Gdy chcemy przedstawić Państwu naszą ofertę w ramach marketingu bezpośredniego jeśli nie jesteście Państwo i nie byliście naszymi Klientami i wyrazicie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu ­- przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Gdy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych
– przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody.

6. Gdy prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas wymagają przetwarzania Państwa danych na przykład:

– jeśli byli Państwo już naszymi Klientami w celach marketingu bezpośredniego
– przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

– jeśli nie są Państwo stroną umowy, a jedynie przedstawicielem naszego klienta lub dostawcy lecz w celu doprowadzenia do zawarcia umowy między nami a Klientem lub Dostawcą którego państwo representują – przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Kategorie danych osobowych jakie są przetwarzane w powyższych celach:

– dane osobowe w zakresie Pana/Pani imienia i nazwiska,

– dane firmy lub reprezentowanego podmiotu,

– adresu firmy lub reprezentowanego podmiotu

– stanowiska,

– służbowego adresu e-mail

– służbowego numeru telefonu

– danych pojazdu służbowego

i inne nam przez Państwa udostępnione – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Pliki  Cookies

Strona internetowa www.oproject.pl używa plików cookies i podobnych technologii po to,
by dostosować serwis do potrzeb Użytkownika oraz w celach statystycznych. Mają Państwo możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera.

Prawo do wycofania zgody i inne

W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych obydwa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie tej zgody powinno się odbyć na piśmie w formie listownej lub w wiadomości e-mail skierowanej
do biuro@oproject.pl i zawierać oświadczenie o wycofaniu zgody na określone przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo także prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Zdecydowana większość danych osobowych przekazywana jest nam bezpośrednio przez Państwa. Możemy również uzyskiwać je od reprezentowanego przez Państwa klienta albo dostawcy w związku z zawarciem i/lub wykonywaniem umowy pomiędzy nami
a reprezentowanym przez Państwa klientem albo dostawcą.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu
o profilowanie.

Udostępnianie danych osobowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są poza nami upoważnieni przez nas do przetwarzania danych osobowych nasi przedstawiciele, banki, operatorzy pocztowi i kurierzy, kancelarie prawne w przypadku konieczności skorzystania z pomocy prawnej
w szczególności w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, podmioty świadczące nam usługi hostingu poczty e-mail, jak również podmioty prowadzące internetowe portale rekrutacyjne
i świadczące dla nas usługi w zakresie zbierania, przechowywania i przekazywania nam dokumentów rekrutacyjnych kandydatów w przypadku złożenia przez Państwa dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem tych podmiotów.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania przez Państwa, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się w zgodzie z przepisami
a w szczególności zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane przechowywane są na serwerze znajdującym się w siedziby firmy Oproject, zabezpieczonej przed włamaniem a dostęp do serwera posiada jedynie właściciel firmy. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni przedstawiciele Oproject,
w zakresie nie większym niż niezbędny do wypełniania swoich obowiązków.

Wszelkie działania podejmowane w zakresie ochrony danych osobowych mają na celu zapobieżenie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utraceniu, modyfikowaniu, nieuprawnionemu ich ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych.